0

مطالعه و بررسی تاثیر رواداری های مجاز ساخت اجزاء باربر، بر رفتار و عملکرد سازه


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مطالعه و بررسی تاثیر رواداری های مجاز ساخت اجزاء باربر، بر رفتار و عملکرد سازه
دانشگاه علوم و فنون مازندران
استاد راهنما: دکتر سید رسول میرقادری
پژوهشگر: فرشاد هاشمیان
تابستان ۱۳۸۰
فرمت فایل: PDF و شامل ۵۵۷ صفحه

چکیده:
نظر به اجتناب ناپذیر بودن وجود عیوب و نواقص هندسی سازه در بخش اجرا و با توجه به ضرورت اعمال نظارت های دقیق اجرایی به لحاظ اهمیت مطابق رفتار و عملکرد اجرایی سازه با طراحی آن ما را ملزم به یافتن میزان تاثیر خطاها و نواقص و عیوب هندسی اجرا …

دیدگاهی دارید؟