0

روش طراحی لرزه ای براساس آنالیز دینامیکی غیرخطی


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: روش طراحی لرزه ای براساس آنالیز دینامیکی غیرخطی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
استاد راهنما: دکتر عبدالرضا سروقد مقدم
پژوهشگر: محسن امین فر
۱۳۸۳
فرمت فایل: PDF و شامل ۱۶۷ صفحه

چکیده:
یکی از روش های تحلیل به منظور طراحی سازه ها، روش تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی است. این روش تحلیل، نسبت به دیگر روش ها مانند استاتیکی معادل و طیفی، کمتر برای طراحی سازه ها استفاده شده است. دلایل استفاده نکردن از این روش تاکنون، مشکل بودن انجام این تحلیل ها، وق …

دیدگاهی دارید؟