0

ترجمه یک بسته کامل برای مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری


معرفی NTTacplus
NTTacplus چیست؟
ویژگیهای اصلی NTTacplus
موارد جدید در NTTacplus 2.0 چیست
معرفی NTTacplus 2.0
تفاوتهای آن با نسخه منتشر شده ۱٫x
نحوه ارتقاء NTTacplus 1.x
نصب NTTacplus
شرایط سیستم
محتویات بسته نصب
راه اندازی NTTacplus
حذف NTTacplus
اجرای NTTacplus به صورت یک کاربرد مستقل
اجرای NTTacplus به عنوان یک سرویس ویندوز NT
اجرای NTTacplus در مود رجیستر نشده
پیکر بندی NTTacplus
اولین اجرای NTTacplus
اولین ورود به سیستم NTTacplus
عنا …

دیدگاهی دارید؟