0

ترجمه حركت ماوراي برنامه‌ريزي سنتي

Visopt Shop Floor يك سيستم زمان‌بندي براي حل مساتل برنامه‌ريزي پيچيده را ارائه مي‌دهد، وجود برخي امكانات ويژه برنامه‌ريزي، اين سيستم را از سيستم‌هاي برنامه‌ريزي متداول متمايز مي‌كند. به ويژه كه در طول زمان‌بندي براي رسيدن به هدف، فعاليتها، به صورت پويا برنامه‌ريزي مي‌شوند. ما در اين مقاله يكپارچه‌سازي برنامه‌ريزي و زمان بندي را به وسيله اين سيستم را تشريح كرده و چگونگي دست يافتن به اين يكپارچگي را در سيستم برنامه‌ريزي كف كارگاهي ويسپوت را شرح خواهيم داد.
تعداد صفحه ۱۴ …

دیدگاهی دارید؟