0

تحقیق کار


مقدمه
رابطه کار
محاسبه یکای کار
محاسبه کار یک نیروی متغیر
اهمیت کار
روابط کار عبارت از :
اهمیت روابط کار :
تاریخچه روابط کار درجهان
روابط کار قبل از انقلاب صنعتی
روابط کار بعداز انقلاب صنعتی
تاریخچه روابط کاردرایران
اهم این قوانین و مقررات عبارت بود از :
تاریخچه روابط کار ( روابط صنعتی ) در شرکت ملی نفت ایران
تعداد صفحه ۹ …

دیدگاهی دارید؟