0

تحقیق پرواز بدون موتور


خلاصه
مقدمه:
انواع بال زدن:
خصوصيات اندام شناسي و آئروديناميكي شاهينهاي ايده‏آل:
شكل و نيروهاي آيروديناميكي و گرانشي:
نمودارهاي قطبي كارآيي و سرعت:
مدل رياضي
مدل رياضي پرواز تعادلي و دو نوع از پرواز غير تعادلي:
پرواز تعادلي در حداكثر كارايي
سرخوردن غير تعادلي:
شيرجه:
اوج گيري پس از شيرجه:
كنترل سرعت بهنگام شيرجه زدن:
خصوصيات مرتبط با جرم شاهينهاي ايده‏آل:
ويژگيهاي شيرجه در شاهينهاي ايده‏آل:
اثر وزن بدن:
اثر زاويه شيرجه:
اوج گيري پس از شيرجه :
كنترل سرعت بهنگام شيرجه زدن
نتيجه …

دیدگاهی دارید؟