0

تحقیق مسموميت با مواد شيميايي


چه چيز موجب سميت مواد شيميايي مي شود؟
• ماده شيميايي چيست؟
• چه چيز موجب سميت مواد شيميايي مي شود؟
• مواد سمي چگونه وارد بدن مي شوند؟
• چرا مقدار سم وارد شده به بدن اهميت دارد؟
• مسموميت شيميايي چيست؟
• منظور از ميزان خروج مواد از بدن چيست؟
• عوامل بيولوژيكي شامل چه مواردي مي شود؟
• تماس با مواد شيميايي از چه راه هايي موجب مسموميت مي شود؟
• موارد ديگري كه راجع به مسموميت حاد و مزمن بايد بدانيم.
• مسموميت و خطر (Hazard) چه تفاوت هايي دارند؟
تعداد صفحه ۱۴

دیدگاهی دارید؟