0

تحقیق مراجعه و دسترسي به «سوابق پزشكي و تماس با مواد»


چه نوع تماس هايي مخاطره انگيز و حائز اهميت مي باشد.
مفهوم Acces
كارگران امكان دسترسي به چه سوابقي را دارند
گزارشات پزشكي فوق بايد شامل موارد ذيل باشد
نماينده كارگر امكان دسترسي به چه نوع سوابقي را
دارد؟
كارفرمايان بايد موارد زير را مورد توجه قرارد دهند.
آيا كارفرمايان ملزم هستند تمام اطلاعات را در اختيار
قرار دهند؟
در صورتيكه «سوابق تماس» كارگر خاصي موجود نبود چه
اقدامي بايد انجام داد؟
تا چه مدت بايد «سوابق پزشكي و تماس» و ديگر اطلاعات مربوط به تماس با موادسمي
و …….. نگهداري …

دیدگاهی دارید؟