0

تحقیق كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي

فصل اول : كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
۱-۱- تعريف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
۲-۱- مسئوليت تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت برعهده چه كساني مي باشد ؟
۳-۱- وظايف كميته هاي ايمني و بهداشت چيست ؟
۱-۳-۱- آيا وظايف اعضاء كميته بصورتي واضح مشخص و تعيين شده است ؟
۳-۳-۱- آيا ليستي از شرح وظايف اعضاي كميته در دسترس هريك از آنها قرار گرفته است ؟
۴-۳-۱- آيا كليه اعضاء وظايف خود را به انجام مي رسانند ؟
۵-۳-۱- آيا در مواقع لزوم ، ساختار كميته و وظايف اعضاي آن ، مورد بازبيني و اصلاح قرار
مي گيرد …

دیدگاهی دارید؟