0

تحقیق قانون کار جمهوری اسلامی ایران


آیا راستی ماهیت کار چیست؟ آیا “کار” با “شغل” یکی است یا تفاوت دارد؟ در فارسی می گوئیم “… کار پیدا کردی؟” و کمتر می گوئیم “… شغل پیدا کردی؟”. می گوئیم شغلت چیست؟ یا به همان معنی شاید بپرسیم این روز ها چکار می کنی؟ یا کار و بار چطوره؟ در زبان انگلیسی واژه های work به معنی کار و job به معنی شغل را داریم که باز هم بسته به زمینه گفتگو به معانی موازی و جایگزین یکدیگر به کار برده می شوند.
مقدمه
تعاریف کلی و اصول
قرارداد کار
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
تعلیق قرارداد کار
خات …

دیدگاهی دارید؟