0

تحقیق قانون حق دانستن


۱- قانون حق دانستن
۱-۱- مقدمه
۲-۱- طرح مكتوب كارفرما در زمينه دستيابي به استاندارد «حق دانستن»
۳-۱- بر چسبها
۴-۱- برگه اطلاعات ايمني و مواد شيميايي

۲- برگه اطلاعات ايمني مواد (MSDS)
۱-۲- برگه اطلاعات ايمني مواد چيست؟
۲-۲- MSDS بايد حاوي چه اطلاعاتي باشد؟
۳-۲- نحوه مطالعه اطلاعات موجود در MSDS چگونه است؟
۱-۳-۲- بخش I – هويت محصول
۲-۳-۲- بخش II – محتويات خطرساز
۳-۳-۲- بخش III – مشخصه هاي فيزيكي و شيميايي
۴-۳-۲- بخش IV – اطلاعات مربوط به قابليت انفجار و اشتعال
۵-۳-۲- بخش V- اطل …

دیدگاهی دارید؟