0

تحقیق شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار


۱- شناسايي خطرات ايمني و بهداشتي محيط كار
۱-۱- شناسايي خطرات ايمني
۲-۱- ملاحظات ايمني
۳-۱- شناسايي خطرات بهداشتي
۴-۱- ملاحظات بهداشتي
۵-۱- فرم ارزيابي خطرات بهداشتي

۲- مراحل پنج گانه ارزيابي ريسك
۱-۲-۲- جستجوي خطرات
۲-۲-۲- چه كسي و چگونه ممكن است آسيب ببيند؟
۳-۲-۲- ارزيابي اقدامات احتياطي انجام شده
۴-۲-۲- ثبت يافته ها
۵-۲-۲- مرور و بازبيني ارزيابي ها
تعداد صفحه ۲۱ …

دیدگاهی دارید؟