0

تحقیق سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی


مقدمه
مزاياي سيستم تزريقي عبارتست از :
سيستم هاي Jetronic موجود :
اساس كار سيستم K-Jetronic :
واحد اندازه گير هوا :
شرح كامل سيستم K-Jetronic :
قسمت كنترل سوخت ارسالي به انژكتورها :
نحوه توزيع سوخت :
انژكتورها :
اجزاء تشكيل دهنده سيستم K-Jetronic :
سيستم سوخت رساني KE – Jetronic :
طرز كار :
سوپاپ استارت سرد Bosch در سيستم K و KE – Jetronic :
سيستم سوخت رساني L-Jetronic
دستگاه اندازه گير هوا :
طريقه پاشش انژكتورها در سيستم L– Jetronic :
سيستم LH – Jetronic :
اجزاء سيستم LH-Jetr …

دیدگاهی دارید؟