0

تحقیق روش اندازه گیری یون فلزات در آب


۱ ـ هدف
روش اندازه‏گيري يون فلزات در آب و فاضلاب بوسيله اسپكتر فتومتر جذب اتمي
۲ ـ دامنه كاربرد
۳ ـ اساس روش
۴ ـ تعاريف و اصطلاحات
۵ ـ مواد مزاحم
۶ ـ دستگاه و مواد مورد نياز
۷ ـ نمونه‏برداري
۸ ـ تنظيم مقياس دستگاه
۹ ـ روش كار
۱۰ ـ محاسبه
۱۱ ـ دقت آزمون
تعداد صفحه ۱۲ …

دیدگاهی دارید؟