0

تحقیق رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي

• چرا بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم ؟
• خط مشي چيست؟
• چه مواردي اين خط مشي را موثر مي سازد؟
• خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد؟
• چه كسي مسئول تهيه خط مشي است؟
• در زمان نوشتن خط مشي ، چه مواردي بايد در نظر گرفته شود؟
• بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد؟
• چگونه اين خط مشي، با فعاليت ها و مسئوليتهاي محل كار
هماهنگي يابد؟
• چگونگي برقراري ارتباط بين خط مشي و با ساير فاكتورها
• پيشنهاداتي جهت بكارگيري و اجراي خط مش …

دیدگاهی دارید؟