0

تحقیق رضایتمندی و ارزشیابی مشاغل


تعریف شغل:
●رضایت مندی شغل:
●مقیاسهای ارزیابی:
●پیشامدهای بحرانی:
●مصاحبه ها:
●رفتارهای آشكار:
●گرایشهای عملی:
●اهداف ارزشیابی مشاغل:
▪روش طبقه بندی یا گروه بندی:
▪روش مقایسه عوامل:
●عوامل اصلی ارزشیابی مشاغل:
روابط کار عبارت از :
اهمیت روابط کار :
تاریخچه روابط کار درجهان
كارآمدی چرخش شغلی در سازمان
تعداد صفحه ۱۱ …

دیدگاهی دارید؟