0

تحقیق دستورالعمل و‌ آيين نامه آزبست


مقدمه
۱-۱- محدوده كاربرد
۱- آزبست
تعاريف
مواد حاوي آزبست مورد استفاده در سطح :
حد تماس مجاز
۲-۳-۱-حد نوسان
۴-۱-كنترل تماس
۱-۴-۱-كليات
كنترل اوليه
تعداد دفعات كنترل (كنترل دوره اي) و الگوهاي مربوطه
تغييرات در دفعات كنترل
كنترل اضافي
روش كنترل
اعلام نتايج كنترل به كارگر
حفاظت از سيستم تنفسي

مواقع اضطراري
برنامه ماسك تنفسي
وسايل و لباس كار حفاظتي
تهيه و استفاده

دستكش ، سربند و گتر
حمل و نقل و انبار كردن
تميز كردن و جايگزين نمودن

امكانات و اقدامات بهد …

دیدگاهی دارید؟