0

تحقیق خطرات جوشكاري


۱ – مقدمه
۲ – خطرات بهداشتي جوشكاري
۱ – ۲ – گازها و فيوم ها
۲ – ۲ – اثرات سوء بهداشتي كوتاه مدت ( حاد )
۳ – ۲ – اثرات سوء بهداشتي طولاني مدت ( مزمن )
۳ – ساير خطرات تهديد كننده سلامتي
۱ – ۳ – گرما
۲ – ۳ – نورمرئي ، اشعه هاي ماوراء بنفش و مادون قرمز
۳ – ۳ – سروصدا
۴ – ۳ – آسيبهاي عضلاني – استخواني
۴ – خطرات ايمني جوشكاري
۱ – ۴ – خطرات الكتريكي
۲ – ۴ – آتش سوزي و انفجار
۳ – ۴ – ماشين آلات خطرناك
۴ – ۴ – عبور ومرور و سقوط
۵ – خطرات جوشكاري در محيط هاي بسته
۶ – خطرات گازهاي ت …

دیدگاهی دارید؟