0

تحقیق جهاد


جهاد بطور حتم به حال انسان خداشناس بهتر است، زیرا نتیجه آن یا غلبه و ظفر و سرفرازی است، و یا شهادت و فوز به درجات بهشت است.
● فضیلت جهاد
● عشق به جهاد
● دستور تهیه سلاح و لوازم جنگی
تعداد صفحه ۹ …

دیدگاهی دارید؟