0

تحقیق تصفیه آب و فاضلاب


تصفیه آب
انواع تصفیه :
تاریخچه رزین های تعویض یونی
احیای رزین:
الكترو دیالیز:
اسمز معكوس :
روشهای رایج تصفیه فاضلاب را نام ببرید؟توضیح دهید؟
صافىها و سيستمهاى تصفيه آب
بررسی و امکانسنجی کاربرد فرآیند پیشرفته IDEA در تصفیه فاضلاب
شهری
مطالعه موردی
زمان ماند سلولی (SRT)
اکسیژن موردنیاز پیک دورهای
مزایا و معایب کلی فرآیند IDEA
نتیجهگیری
تعداد صفحه ۱۱ …

دیدگاهی دارید؟