0

تحقیق بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب


نگاه کلی
عوامل بازدارنده
مواد و روشها
نتایج و بحث
بهینه سازی میکروارگانیسم‌ها در تصفیه
بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی
تصفیه آب در داخل زمین
تولید نیترات
صاف شدن طبیعی
سرعت گردش آب در زمین
تصفیه آبهای سطحی
ترکیب فیزیکی آب خام
اجسام محلول
هدف تصفیه
مشکلات نگهداری بعضی ذرات: انعقاد ،
هماوری
مشکلات ویژه ناشی از پلانکتونها
مشکلات ناشی از آلوده کننده کوچک
تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری
احیای کلی پسابها
روش های سم زدایی
سم زدایی به روش ناپیوسته (ایستا)
مسمومیت زدایی س …

دیدگاهی دارید؟