0

تحقیق بررسی و امکانسنجی کاربرد فرآیند پیشرفته آی در ای ا در تصفیه فاضلاب شهری


مطالعه موردی
زمان ماند سلولی (SRT)

اکسیژنه کربنه مورد نیاز (Rc):

اکسیژن مورد نیاز نیتروژنه (Rn)

اکسیژن موردنیاز پیک دورهای

ویژگی تجهیزات هوادهی

● مزایا و معایب کلی فرآیند IDEA

● نتیجهگیری

● توصیف فرآیند

▪ تصفیه مقدماتی

▪ بخش Omni-Flow

▪ سیستم هوادهی

● خصوصیات فرآیندی سیستم IDEA

▪ حذف ازت و فسفر در سیستم IDEA

▪ طراحی فرآیند

تصفیه آب
● انواع تصفیه :

▪ الكترو دیالیز:

▪ اسمز معكوس :

صافىها و سيستمهاى تصفيه آب
تعداد صفحه ۲۳ …

دیدگاهی دارید؟