0

تحقیق آشنایی با موسیقی


موسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جويباران و ريزش آبشارها موسيقي ابتدائي بشر و اولين آموزگار انسان در آموختن اين هنر بوده است.
موسيقي زباني است كه انسان به ياري آن مي تواند كما بيش آنچه رادر ضمير مكنون و مكتوم خويش دارد به ميان آورد.

۱- مقدمه
۲- بيان مسأله
۳- بيان اهداف
۴- بيان فرضيات
۵- مطالعه پيشينه
۶- گفتگو با يك موسيقيدان
۷- تعريف مفاهيم اساسي موسيقي
۸- تعريف سبكهاي موسيقي
۹- ا …

دیدگاهی دارید؟