0

تحقیق آب معدني طبيعي – ويژگي هاآشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
كميسيون استاندارد آب معدني طبيعي – ويژگيها
(تجديدنظر)
پيش گفتار
استاندارد آب معدني طبيعي – ويژگيها
۱- هدف
۲- دامنه كاربرد
۳- مراجع الزامي
۴- تعاريف
۵- ويژگيها
۶- نمونه برداري
۷- روشهاي آزمون
۸- شرايط توليد بهداشتي
۹- بسته بندي
۱۰- برچسب گذاري
تعداد صفحه ۱۳ …

دیدگاهی دارید؟