0

بررسی تاثیر درجه نامعینی و اضافه مقاومت در ضریب رفتار قاب ها


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی تاثیر درجه نامعینی و اضافه مقاومت در ضریب رفتار قاب ها
دانشگاه علم و صنعت ایران
استاد راهنما: دکتر رضا عباس نیا
پژوهشگر: امیر اسمعیل میرشاهی
مهر ۱۳۷۶
فرمت فایل: PDF و شامل ۱۷۴ صفحه

چکیده:
در دهه گذشته، مسئله ضریب رفتار ساختمان ها و عوامل موثر بر آن زمینه فعالیت محققین بسیاری در سراسر دنیا بوده است. چند روش مختلف جهت محاسبه این ضریب ابداع و ارائه شده و بررسی هایی نیز در زمینه تاثیر عوامل گوناگون بر مقدار آن بعمل آمده است. اما تاکنون کمتر پژوهشی در …

دیدگاهی دارید؟