0

انواع آزمایشات خون انسان

» :: انواع آزمایشات خون انسان
انواع آزمايشات
آزمايشات روتين شامل
:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca- الف- آزمايش خون
LDL-HDL-
:,UA-UC ب- آزمايش ادرار
ج- آزمايش مدفوع:گاياگ و كشت مدفوع
ساير آزمايشات غير روتين است و در مورد بيماران خاص استفاده مي شود شامل
د- آزمايش مغز نخاع
و-آزمايش خلط
ه- آزمايش كشت تراشه
ي- ساير آزمايشات
حروف اختصاصي در هر آزمايش
قند خون ناشتا FBS
غلظت متوسط همو گلوبين MCHC
شمارش گلبول هاي سفيد WBC
شمارش گلبول هاي قرمز RBC
همو گلوبين HB
هماتو كريت ( درصد گلبول هاي قرمز در خون ) HC
حجم متوسط گلبول هاي قرمز HCV
مقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز HCH
ضريب تغييرات اندازه گيري گلبول هاي قرمز R.D.W
شمارش پلاكت ها PLT
در صد پلاكت ها PTE
حجم متوسط پلاكت ها MPV
وزن متوسط هموگلوبين MCH
حجم متوسط هموگلوبين MCV
نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز M/E
پهناي گلبول قرمز در منحني RDW
رنگ ،بو،توده هاي متراكم ) ، PH ) تجزيه كامل ادرار UA
تري گليسيريد ( چربي كه باعث رسوب در رگ هاو عروق مي شود ) TGs
تست حاملگي HCG
آزمايش قند خون FSB

خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۶/۰۷
دیدگاهی دارید؟