0

ارزیابی رفتار غیر خطی بادبندهای واگرا و همگرا و مقایسه با رفتار خطی آن ها ( تعیین ضریب رفتار )


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی رفتار غیر خطی بادبندهای واگرا و همگرا و مقایسه با رفتار خطی آن ها (تعیین ضریب رفتار R)
دانشگاه علم و صنعت ایران
استاد راهنما: دکتر ابراهیم ثنایی – دکتر احمد نیکنام
پژوهشگر: فرهاد صفری
بهمن ۱۳۷۵
فرمت فایل: PDF و شامل ۲۰۲ صفحه

چکیده:
بلایای طبیعی حاصل کنش و واکنش های عادی و روزمره طبیعت هستند که برای آنان که نمی توانند از این وقایع درس بگیرند بصورت بلا و مصیبت جلوه می نماید در حالیکه برای دیگران فقط اعلامی برای تفکر بیشتر می باشد.
بررسی خسارت ها …

دیدگاهی دارید؟